Tabela kompatybilności

BlueMedia_BluePayment BlueMedia_BluePaymentGraphQl bluemedia/bluepayment-pwa (JS) Magento Magento PWA
2.21.2 1.2.6 0.0.8 2.4.2 - 2.4.5 10.x
2.17.1 1.2.4-1.2.5 0.0.8 2.4.2 - 2.4.3 10.x
2.16.0 1.2.2 0.0.4 2.4.2 - 2.4.3 10.x
2.15.0 1.1.0 0.0.3 2.4.2 10.x

Instalacja modułu

Wykonaj polecenie poprzez composer:

composer require bluepayment-plugin/module-bluepayment-graphql

Aktywacja

 1. Wejdź do katalgu głównego Magento i wykonaj następujące polecenia:
bin/magento module:enable BlueMedia_BluePaymentGraphQl --clear-static-content
bin/magento setup:upgrade
bin/magento setup:di:compile
bin/magento cache:flush
 1. Gotowe. Moduł jest już aktywny.

Szczegóły techniczne


 1. Czy w dostępnych kanałach płatności w query bluepaymentGateways() są od razu BLIK, płatność kartą i lista banków do szybkich przelewów? Jeśli w standardzie jest zwracanie listy banków, to czy można dostać sam "szybki przelew/PBL" z opcją wyboru konkretnego banku już w WebView?

Zostaną zwrócone wszystkie kanały, które zostały podpięte w ramach danego serwisu. Oczywiście istnieje możliwość podpięcia jedynie szybkich przelewów/PBL.

Doprecyzowując, available_payment_methods zwraca najpierw wszystkie metody, które są oznaczone jako 'Oddzielna metoda płatności'. To znaczy, że otrzymujemy np. Płatności Blue Media, BLIK, karty. Następnie można wywołać bluepaymentGateways – to query da nam wszystkie kanały dostępne w ramach głównej metody płatności (tj. nieoznaczone jako 'Oddzielna metoda płatności'), np. w przypadku Płatność Blue Media zwracane są poszczególne banki w ramach PBL/szybki przelew.


 1. Czy klucze płatności gateway_id są stałe i czy czy można je bezpiecznie zapisać na sztywno w kodzie, np. po stronie aplikacji lub backendu?

Klucze płatności gateway_id nie są stałe. Każdy z nich może w przyszłości ulec zmianie, ale takie modyfikacje są zazwyczaj rzadkością. Zdarzają się, gdy dochodzi do fuzji banków lub innej zmiany, która wymusza na nas zmianę danego kanału.


 1. Czym się różni PBL od szybkich przelewów?

W PBL dane są podstawiane w bankowości (klient jedynie zatwierdza płatność), w przypadku szybkiego przelewu klient musi przepisać otrzymane dane. To jedyna różnica między tymi dwiema metodami. Każdy z przelewów jest realizowany wewnątrzbankowo.


 1. Kiedy możemy mieć do czynienia z is_separated_method?

Oznacza to, że można rozdzielić kanały jako osobne formy płatności, np wyodrębnić karty od pozostałych, lub pokazać te kanały, z których klienci najczęściej korzystają.

Gdzie można to ustawić? W panelu Magento?

Tak, można to ustawić bezpośrednio w panelu Magento 2 – w edycji konkretnego kanału. Można w ten sposób wyodrębnić np. Płatności Blue Media, BLIK, płatności kartą. To znaczy, że np. karty mogą być traktowane jako oddzielna metoda, pokazywane podczas wyboru głównej metody Płatności Blue Media lub być jedną z opcji wśród dostępnych kanałów płatności.


 1. Dlaczego w mutacji setPaymentMethodOnCart() parametr gateway_id jest opcjonalny?

Parametr jest opcjonalny, ponieważ możemy wywołać konkretne kanały, wskazując wówczas ich gateway_id. Nie jest to jednak konieczne – możemy pokazać wszystkie dostępne kanały po przekierowaniu użytkownika na stronę BlueMedia.


 1. Czy redirecturl służy wyłącznie do odnotowania zakończenia procesu płatności, ale nie jest on tożsamy z pozytywnym/negatywnym/oczekującym statusem płatności? Czy jedyną opcją pobrania aktualnego statusu płatności jest cykliczne odpytywanie serwera?

RedirectUrl odnośni się jedynie do strony powrotu po płatności – widoku, na który klient ma zostać przekierowany po transakcji. Aktualny status transakcji przekazujemy w komunikacie ITN.


 1. W jaki sposób pobrać nazwę aktualnie wybranego sposobu płatności, np. "Przelew Volkswagen Bank"?

Proszę wykonać następującą zapytanie:

query{
 cart(cart_id: „..."){
  id
  email
  selected_payment_method {
   title
  }
 }
}
Zapytanie zwraca nazwę kanału, np. "PG płatność testowa”.

 1. Przekazując bluemedia_509 mamy techniczną możliwość nieprzekazania payment_method:{bluepayment:{back_url}}. Czy dobrze zakładam, że jednak zawsze należy ją podać?

Jeżeli nie zostanie podana, wówczas użytkownik zostanie przekierowany na adres powrotu ustawiony w panelu oplacasie-accept.bm.pl (lub oplacasie.bm.pl dla wersji produkcyjnej).


 1. Skąd pobrać aktualną konfigurację back_url, którą trzeba przekazać przy mutacji setPaymentMethodOnCart? Czy jest ona zdefiniowana gdzieś w panelu Blue Media? Czy może ten parametr jest niezależny od konfiguracji i możemy tutaj przekazać dowolne URL?

Można przekazać dowolny URL, zaczynający się od http:// lub https://.


 1. Czy available_payment_methods.code: bluepayment jest stały, czy jest szansa zmiany tego klucza?

Klucz jest i będzie stały. Nie ma możliwości jego zmiany.


 1. Ile czasu zajmuje powiadomienie serwera klienta/merchanta o statusie płatności?

System przekazuje powiadomienia o zmianie statusu transakcji niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji z Kanału Płatności (komunikat zawsze dotyczy pojedynczej transakcji).


 1. Zapytanie bluepaymentOrder(hash: String!, order_number: String!): BluePaymentOrder! wymaga podania hash, którego nie znamy i nie otrzymujemy ani przy mutacji placeOrder, ani w żadnym innym miejscu. Co teraz?

W tym przypadku hash jest doklejany do adresu back_url. Np. dla ustawionego back_url na https://pwa-studio-latest-accept.blue.pl/bluepayment użytkownik zostanie przekierowany na: https://pwa-studio-latest-accept.blue.pl/bluepayment?ServiceID=101636&OrderID=k8s_000000139&Hash=30df99b5c49c3568ee465943e3cdab3742aef804f12646df8de66c39c281ee0e

Hash jest liczony wg. wzoru: sha256($id_serwisu|$orderId|$klucz_serwisu)


 1. Jak pobrać aktualnie wybrany kanał płatności?

Do available_payment_methods został dodany gateway_id. Dla oddzielnych metod płatności zwraca ID kanału bluemedia, dla wszystkich pozostałych metod płatności jest nullem.

Przykład:

query getPaymentInformation($cartId: String!) {
 cart(cart_id: $cartId) {
  id
  selected_payment_method {
   code
   __typename
  }
  ...AvailablePaymentMethodsFragment
  __typename
 }
}
fragment AvailablePaymentMethodsFragment on Cart {
 id
 available_payment_methods {
  code
  title
  gateway_id
  __typename
 }
 __typename
}

Gdzie $value jest kwotą brutto koszyka (cart.prices.grand_total.value), a $currency jest aktualną walutą koszyka (cart.prices.grand_total.currency). W odpowiedzi otrzymasz tablice obiektów:

gateway_id: ID!
name: String!
description: String
sort_order: Int
type: String
logo_url: String!
is_separated_method: Boolean!
Klucz Opis
gateway_id ID kanału płatności
name Nazwa kanału, zgodnie z ustawieniem w panelu administracyjnym Magento
description Opis kanału (zarządzalny z poziomu panelu adminstracyjnego Magneto)
sort_order Kolejność sortowania (zarządzalna z poziomu panelu adminstracyjnego Magneto)
type Typ kanału płatności (aktuaalnie dostępne opcje: PBL, Szybki Przelew, Raty online, Portfel elektroniczny, BLIK)
logo_url Adres URL do logotypu kanału. Możliwy do nadpisania w panelu administracyjnym Magento
is_separated_method Czy kanał powinien być wyświetlany jako osobna metoda płatności (zgodnie z ustawieniem w panelu administracyjnym Magneto).

 1. Czy można przekazać kanał płatności, podając kod w formacie bluepayment_509?

Dla mutacji setPaymentMethodOnCart została dodana obsługa kodów w formacie bluepayment_509. Jeśli w taki sposób zostanie wysłany kod metody płatności – backendowo zostanie on „przepisany” na odpowiednio bluepayment z kanałem 509.

Przykład:

query getBluePaymentAgreements($gatewayId: ID!, $currency: CurrencyEnum!, $locale: String!) {
 bluepaymentAgreements(gateway_id: $gatewayId, currency: $currency, locale: $locale) {
  regulation_id
  type
  url
  label_list {
   label_id
   label
   placement
   show_checkbox
   checkbox_required
  }
 }
}

Jako $locale podajemy język użytkownika w formacie BCP-47, ale podkreśleniem zamiast myślnika (np. pl_PL, en_US). W odpowiedzi dostajemy listę zgód dla danego kanału płatności.

Klucz Opis
label_id Identyfikator klauzuli, przekazywane na potrzeby diagnostyczne (może być przez Partnera ignorowany).
label Treść klauzuli do wyświetlenia w Serwisie w powiązaniu z odpowiednim regulationID. W niektórych przypadkach może zawierać link do regulaminu.
placement Informacja, stanowiąca sugestię, gdzie umieścić klauzule. Aktualne wartości:
- TOP_OF_PAGE – na górze Serwisu (np. w okolicach logo/bannera górnego).
- NEAR_PAYWALL – w okolicach listy kanałów płatności (bezpośrednio nad, pod lub obok).
- ABOVE_BUTTON – nad przyciskiem „Rozpocznij płatność”.
show_checkbox Informacja, czy klauzula powinna być wyświetlana obok checkboxa do akceptacji użytkownika.
checkbox_required Informacja, czy wyświetlany Checkbox musi być zaakceptowany przez użytkownika, aby móc kontynuować płatność. UWAGA: W przypadku wartości true, należy zablokować przycisk „Rozpocznij płatność”, do czasu zaznaczenia checkboxa.

Zgody po stronie Magento są cachowane na 15 minut (dla konkretnego kanału płatności, waluty i języka).

Rozpoczęcie płatności

Wywołaj mutację setPymentMethodOnCart, podając kod metody płatności na bluepayment rozszerzoną o
Przykład:

mutation setPaymentMethodOnCart($cartId: String!, $backUrl: String!, $gatewayId: ID, $agreementsIds: String) {
 setPaymentMethodOnCart(
  input: {
   cart_id: $cartId
   payment_method: {
     code: "bluepayment_1899"
      bluepayment: {
       create_payment: true
       back_url: $backUrl,
      agreements_ids: $agreementsIds
      }
   }
 }) {
  cart {
   selected_payment_method {
    code
    title
   }
  }
 }
} 
Klucz Opis
cart_id Identyfikator koszyka
create_payment Czy utworzyć transakcję płatniczą w BlueMedia
back_url Informacja, stanowiąca sugestię, gdzie umieścić klauzule. Aktualne wartości:
- TOP_OF_PAGE – na górze Serwisu (np. w okolicach logo/bannera górnego).
- NEAR_PAYWALL – w okolicach listy kanałów płatności (bezpośrednio nad, pod lub obok).
- ABOVE_BUTTON – nad przyciskiem „Rozpocznij płatność”.
gateway_id Opcjonalnie - ID kanału płatności
agreements_ids Opcjonalne - lista zaakceptowanych (show_checkbox=true) lub wyświetlonych (show_checkbox=false) klauzul, rozdzielone przecinkami (np. 1,10,20)

Jeśli create_payment zostało ustawione na True, po złożeniu zamówienia, zostanie rozpoczęta transakcja w BlueMedia. Następnie pobierz redirectUrl dla danego zamówienia i przekieruj użytkownika na podany adres.

Pobranie redirectUrl

Wywołaj query redirectUrl, przykła:

query getRedirectUrl($orderNumber: String!) {
 redirectUrl(order_number: $orderNumber)
}

W odpowiedzi otrzymasz redirectUrl z adresem na jaki należy przekierować użytkownika. Po zakończeniu płatności, użytkownik zostanie przekierowany na adres podany w parametrze back_url