Regulamin sklepu internetowego

Regulamin jest konieczny, żeby móc przyjmować płatności online w sklepie internetowym.

Skorzystaj z opracowanych przez nas wytycznych i stwórz regulamin, który będzie spełniał wszystkie wymagania.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną każdy świadczący usługi drogą elektroniczną musi posiadać regulamin i udostępniać go każdorazowo przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług.

Pełna treść artykułu:

 1. Usługodawca:
  1. określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej "regulaminem";
  2. nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 2. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
 3. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
   • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
   • zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.

Pełną treść ustawy możesz sprawdzić w Internetowym Systemie Aktów Prawnych – pod tym linkiem.

Wskazówka!

Jeżeli potrzebujesz regulaminu, który będzie spełniał wszystkie niezbędne warunki, możesz skorzystać ze specjalnie przygotowanej oferty zawierającej 10% rabatu. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Co powinno się znaleźć w regulaminie sklepu internetowego?

 • Pełne informacje o sprzedającym, w tym: nazwa, NIP, adres korespondencyjny, kontaktowy adres e-mail, numer telefonu (w przypadku sklepów oferujących meble, akcesoria meblowe oraz elektronikę konieczne podanie adresu magazynu).
 • Opis usług, ich zakres oraz warunki świadczenia.
 • Prawa i obowiązki sprzedawcy i kupującego.
 • Jasne informacje o tym, kiedy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 • Opis dostępnych metod płatności:

  Cytat!

  "Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze:
  *Visa
  *Visa Electron
  *Mastercard
  *Mastercard Electronic
  *Maestro"

  wraz z informacją:

  Cytat!

  „Podmiotem świadczącycm obsługę płatności online jest Autopay S.A.”

 • Opis dostępnych metod dostawy wraz z kosztem i czasem oczekiwania na przesyłkę w każdym z przypadków. Należy dodać informację o wszelkich ewentualnych ograniczeniach wynikających z eksportu towaru.
 • Informacje o terminie w jakim klient może odstąpić od umowy (zgodnie z przepisami – minimum 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a w przypadku produktów cyfrowych – 14 dni od daty sprzedaży). Przykładowy zapis:
 • Informacje na temat czasu realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą. Przykładowe zapisy:

  Cytat!

  „W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego”

  albo

  Cytat!

  „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztam”

 • Opis wyjątków, w których prawo do zwrotu nie przysługuje (np. w przypadku produktów tworzonych na indywidualne zamówienie, żywności z krótkim terminem ważności).
 • Opis warunków i zasad reklamacji, gwarancji, rękojmi i zwrotów (czas rozpatrzenia wniosku, dane kontaktowe, wszystkie prawa).
 • Opis wymagań technicznych, jakie musi spełnić klient, żeby móc skorzystać z oferty sklepu.

  Jeżeli świadczysz również inne usługi poza sprzedażą internetową, w regulaminie powinny się pojawić również zapisy dotyczące tych usług. Mogą one dotyczyć np.:

  • prowadzenia konta klienta,
  • wysyłki newslettera sprzedażowego,
  • zbierania i publikowania opinii dotyczących danego produktu lub sklepu.
 • Informacje dla klientów o przetwarzanych danych osobowych (jakie dane i w jakim celu są przetwarzane). Przykładowy zapis:

  Cytat!

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
  2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Informacje o polityce prywatności.

  Polityka prywatności może być opisana w osobnej zakładce lub stanowić część regulaminu serwisu. To właśnie w Polityce prywatności możesz zawrzeć (opisane w pkt. 12) informacje o tym jakiego rodzaju dane przetwarzasz i zamierzasz przetwarzać.

  Informacja!!

  Od 1 stycznia 2021 r., zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie prawa konsumenckiego. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które dokonają zakupu w sklepie internetowym lub w sklepie stacjonarnym, mimo, że wezmą fakturę, będą w niektórych przypadkach miały uprawnienia takie jak konsument. Dotyczy to przede wszystkim zwrotów i reklamacji. Sprzedawcy będą musieli spełnić dodatkowo szereg obowiązków informacyjnych w stosunku do jednoosobowych działalności gospodarczych.

  Zmiany dotyczą sprzedaży internetowej, stacjonarnej, zamówień składanych telefonicznie lub mailowo.

Co nazywa się świadczeniem usług?

Zgodnie z art 2. ust. 4 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – "świadczenie usług" to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

Zobacz pełną treść ustawy