Autopay PHP SDK

Kod zawarty w tym repozytorium umożliwia wykonanie transakcji oraz innych usług oferowanych przez Autopay S.A.

Użycie SDK zalecane jest podczas implementacji własnych modułów płatności.

Uwaga: w wersji 1.0.0 możliwe jest wykonanie płatności oraz ITN z ograniczonym zestawem parametrów.

Spis treści

Repozytorium

Odpalenie testów:

 • docker-compose up
 • docker exec -it php_bm_sdk composer install
 • docker exec -it php_bm_sdk ./vendor/bin/phpunit tests

Wymagania

 • PHP w wersji 7.2 lub nowszej.
 • Rozszerzenia PHP:
  • xmlwriter,
  • xmlreader,
  • iconv,
  • mbstring,
  • hash

Instalacja

$ composer require bluepayment-plugin/bm-sdk

Jeżeli nie korzystasz z żadnego frameworka (np. Symfony) to jest bardzo prawdopodobne, że po instalacji będzie potrzebne ręczne załadowanie klas zgodnie z przykładem ze strony https://getcomposer.org/doc/01-basic-usage.md#autoloading:

require_once 'vendor/autoload.php';

// ..

$client = new BlueMedia\Client('ID SERWISU', 'KLUCZ WSPÓŁDZIELONY');

Niezaładowanie klas w odpowiedni sposób zakóczy się błędem "Class not found".

Konfiguracja klienta

W celu utworzenia warstwy komunikacji należy utworzyć obiekt klasy BlueMedia\Client podając id serwisu oraz klucz współdzielony (przyznane przez Autopay).

$client = new BlueMedia\Client('ID SERWISU', 'KLUCZ WSPÓŁDZIELONY');

Podczas tworzenia obiektu klienta, za argumentami danych serwisu można dodatkowo dodać użyty tryb szyfrowania oraz separator danych (w przypadku kiedy są nadane inne niż domyślne):

$client = new BlueMedia\Client(
  'ID SERWISU', 
  'KLUCZ WSPÓŁDZIELONY',
  'sha256', // tryb hashowania, domyślnie sha256, można użyć stałej z BlueMedia\Common\Enum\ClientEnum
  '|' // separator danych, domyślnie |
);

Transakcja poprzez przekierowanie na paywall

Najprostszym typem wykonania transakcji jest przekierowanie do serwisu Autopay wraz z danymi o transakcji. Obsługa płatności leży wtedy w całości po stronie serwisu Autopay.

Aby wykonać transakcję należy wywołać metodę getTransactionRedirect, poprawne wykonanie metody zwróci formularz który wykona przekierowanie do serwisu Autopay:

$result = $client->getTransactionRedirect([
  'gatewayUrl' => 'https://testpay.autopay.eu', // Adres bramki Autopay
  'transaction' => [
    'orderID' => '123', // Id transakcji, wymagany
    'amount' => '1.20', // Kwota transakcji, wymagany
    'description' => 'Transakcja 123-123', // Tytuł transakcji, opcjonalny
    'currency' => 'PLN', // Waluta transakcji, opcjonalny, domyślnie PLN
    'customerEmail' => 'test@hostname.domain' // Email klienta, opcjonalny, zalecany ze względu na automatyczne uzupełnienie pola po stronie serwisu BM
  ]
]);

echo $result->getData();

Po wykonaniu płatności, serwis Autopay wykona przekierowanie na skonfigurowany wcześniej adres powrotu płatności. Przekierowanie następuje poprzez żądanie HTTPS (GET) z trzema parametrami:

 • ServiceID - Identyfikator serwisu
 • OrderID - Identyfikator transakcji
 • Hash - Suma kontrolna wyliczona na podstawie ServiceID i OrderID.

Wymagane jest, aby strona powrotu z płatności weryfikowała poprawność Hash, służy do tego metoda doConfirmationCheck. Należy przekazać do niej dane przesłane w żądaniu GET:

$data = [
  'ServiceID' => '123456',
  'OrderID' => '123',
  'Hash' => 'df5f737f48bcef93361f590b460cc633b28f91710a60415527221f9cb90da52a'
];

$result = $client->doConfirmationCheck($data); // true | false

Przedtransakcja

Metoda doTransactionInit rozszerza standardowy model rozpoczęcia transakcji o obsługę określonych potrzeb:

 • zamówienia linku do płatności na podstawie przesłanych parametrów
 • obciążenia Klienta (jeśli nie jest wymagana dodatkowa autoryzacja dokonana przez Klienta)
 • zweryfikowania poprawności linku płatności, zanim Klient zostanie przekierowany do Systemu – wywołanie powoduje walidację parametrów i konfiguracji Systemu
 • skrócenia linka płatności – zamiast kilku/kilkunastu parametrów, link zostaje skrócony do dwóch identyfikatorów
 • ukrycia danych wrażliwych parametrów linku transakcji – przedtransakcja odbywa się backendowo, a link do kontynuacji transakcji nie zawiera danych wrażliwych, a jedynie identyfikatory kontynuacji
 • użycia SDK w modelu pełnym (bezpiecznym)

Metoda przyjmuje parametry takie jak w przypadku transakcji z przekierowaniem na paywall, z tą różnicą że wysyłany jest inny nagłówek, dzięki czemu serwis Autopay obsługuje żądanie w inny sposób. W odpowiedzi otrzymywany jest link do kontynuacji transakcji lub odpowiedź informująca o braku kontynuacji oraz statusem płatności.

$result = $client->doTransactionInit([
  'gatewayUrl' => 'https://testpay.autopay.eu',
  'transaction' => [
    'orderID' => '123',
    'amount' => '1.20',
    'description' => 'Transakcja 123-123',
    'currency' => 'PLN',
    'customerEmail' => 'test@hostname.domain'
  ]
]);

$transactionContinue = $result->getData();

$transactionContinue->getRedirectUrl(); // https://testpay.autopay.eu/payment/continue/9IA2UISN/718GTV5E
$transactionContinue->getStatus(); // PENDING
$transactionContinue->getOrderId(); // 123
$transactionContinue->toArray(); // [...]
// ...

Przedtransakcja, brak kontynuacji

$result = $client->doTransactionInit([
  'gatewayUrl' => 'https://testpay.autopay.eu',
  'transaction' => [
    'orderID' => '123',
    'amount' => '1.20',
    'description' => 'Transakcja 123-123',
    'gatewayID' => '1500',
    'currency' => 'PLN',
    'customerEmail' => 'test@hostname.domain',
    'customerIP' => '127.0.0.1',
    'title' => 'Test',
  ]
]);

$transactionInit = $result->getData();

$transactionInit->getConfirmation(); // NOTCONFIRMED
$transactionInit->getReason(); // MULTIPLY_PAID_TRANSACTION
$transactionInit->getOrderId(); // 123
$transactionInit->toArray(); // [...]
// ...

Szybki przelew

Szybki Przelew to forma płatności, która wymaga od Klienta samodzielnego przepisania danych do przelewu dostarczanych przez System. Dane do przelewu można pozyskać dzięki metodzie doTransactionBackground.

W zależności od kanału płatności jaki zostanie wybrany w kontekście transakcji, metoda zwróci dane do przelewu lub gotowy formularz.

Przykład wywołania (dane do transakcji):

$result = $client->doTransactionBackground([
  'gatewayUrl' => 'https://testpay.autopay.eu',
  'transaction' => [
    'orderID' => '12345',
    'amount' => '5.12',
    'description' => 'Test transaction 12345',
    'gatewayID' => '21',
    'currency' => 'PLN',
    'customerEmail' => 'test@test.test',
    'customerIP' => '127.0.0.1',
    'title' => 'Test',
    'validityTime' => date('Y-m-d H:i:s', strtotime('now +5 hour')),
    'linkValidityTime' => date('Y-m-d H:i:s', strtotime('now +5 hour'))
  ]
]);

$transactionBackground = $result->getData();

$transactionBackground->getReceiverNRB(); // 47 1050 1764 1000 0023 2741 0516
$transactionBackground->getReceiverName(); // Autopay
$transactionBackground->getBankHref(); // https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/login.html
$transactionBackground->toArray(); // [...]
// ...

Przykład wywołania (formularz płatności):

$result = $client->doTransactionBackground([
  'gatewayUrl' => 'https://testpay.autopay.eu',
  'transaction' => [
    'orderID' => '12345',
    'amount' => '5.12',
    'description' => 'Test transaction 12345',
    'gatewayID' => '1500',
    'currency' => 'PLN',
    'customerEmail' => 'test@test.test',
    'customerIP' => '127.0.0.1',
    'title' => 'Test',
    'validityTime' => date('Y-m-d H:i:s', strtotime('now +5 hour')),
    'linkValidityTime' => date('Y-m-d H:i:s', strtotime('now +5 hour'))
  ]
]);

$transactionBackground = $result->getData();

echo $transactionBackground; // <form action="https://pg-accept.blue.pl/gateway/test/index.jsp" name="formGoPBL" method="POST"><input type="hidden" name="transaction" value="758519"> (...)

Obsługa ITN (Instant Transaction Notification)

Serwis Autopay po wykonaniu płatności wysyła na wcześniej skonfigurowany adres ITN komunikat o statusie płatności. Dane przesyłane są w formacie XML dodatkowo zakodowanym w base64. SDK oferuje metodę doItnIn która w wyniku przekazania danych z serwisu Autopay zwraca gotowy obiekt BlueMedia\Itn\ValueObject\ItnIn pozwalający na użycie akcesorów lub konwersję do tablicy. Dzięki temu obiektowi, programista może użyć danych potrzebnych np. do aktualizacji statusu płatności w bazie danych itp.

Po przetworzeniu komunikatu ITN należy przekazać odpowiedź. Służy do tego metoda doItnInResponse która przyjmuje obiekt ItnIn oraz argument informujący o potwierdzeniu transakcji.

Poniżej przykład zastosowania obsługi ITN:

$result = $client->doItnIn($_POST['transactions']);

$itnIn = $result->getData();
$transactionConfirmed = $client->checkHash($itnIn);

// Jeżeli status płatności z ITN jest potwierdzony i hash jest poprawny - zakończ płatność w systemie
if ($itnIn->getPaymentStatus() === 'SUCCESS' && $transactionConfirmed) {
  $order = $this->orderRepository->find($itnIn->getOrderId());

  $order->setPaymentCompleted();
}

$itnResponse = $client->doItnInResponse($itnIn, $transactionConfirmed);

return new Response($itnResponse->getData()->toXml());

Obsługa ITN, utworzenie obiektu komunikatu

Podczas implementacji może okazać się że przed wykonaniem obsługi ITN zajdzie potrzeba np. konfiguracji klienta na podstawie danych dostępowych w oparciu o walutę. W takim modelu programista może wspomóc się metodą getItnObject.

$itn = Client::getItnObject($_POST['transactions']);

$itn->getCurrency(); // PLN
// ...

Pobieranie listy aktualnie dostępnych regulaminów

Metoda getRegulationList umożliwia odpytanie o aktualną listę regulaminów wraz linkami do wyświetlenia w serwisie oraz akceptacji przez klienta.

$result = $this->client->getRegulationList('https://testpay.autopay.eu');

return $result->getData();

Pobieranie listy kanałów płatności

Metoda testGetPaywayList umożliwia odpytanie o aktualną listę płatności.

$result = $this->client->getPaywayList('https://testpay.autopay.eu');

return $result->getData();